Voorwaarden

Bel 06 541 083 49

WBDT

webdesign

1. Onder "opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-) persoon die met WBDT, een overeenkomst heeft afgesloten, of wenst af te sluiten. WBDT wordt verder aangeduid als opdrachtnemer.

 

2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

3. Deze voorwaarden gelden ook voor derden die door opdrachtnemer kunnen worden ingezet voor werkzaamheden die binnen de overeenkomst vallen.

 

4. De door opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door opdrachtnemer desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 dagen.

 

5. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 14 dagen plaatsvindt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn en/of de kosten aan te passen.

 

6. Wijzigingen in het goedgekeurde ontwerp of offerte, kunnen leiden tot aanpassing van de overeengekomen termijn en/of de verschuldigde kosten.

 

7. Al het meerwerk, dat plaatsvindt op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, zal in rekening worden gebracht. De kosten zullen, voorafgaande aan de werkzaamheden, aan de opdrachtgever overlegd worden.

 

8. De opdrachtnemer behoud zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

9. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en correct aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt ofwel onjuist zijn, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Daarnaast blijft de overeengekomen betalingstermijn ongewijzigd van kracht.

 

10. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

11. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, software en bestanden etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, software en bestanden, vrij zijn van virussen en defecten.

 

12. Opdrachten die binnenkomen d.m.v. een algemene promotie aanbieding zullen op volgorde van binnenkomst afgehandeld worden.

Bezoek adres:

 

Koedijk 4

1276 XV Huizen

06 541 083 49

┬ę 2006-2017 wbdt.nl